Fullständiga kampanjvillkor

Allmänna krav

 1. För att delta i kampanjen måste du fylla i formuläretgodkänna dessa villkoroch kunna visa att du har köpt en Huawei P20 lite från valfri nordisk återförsäljare under tiden                      1 juli 2018 – 31 augusti 2018.
 2. Ansvarig för kampanjen är Huawei Technologies Sweden AB (”Huawei”), org. nr. 556595-6827, Isafjordsgatan 34, 164 40 Kista, Sverige.
 3. Om Huawei begär det ska du kunna visa upp ett kvitto på giltigt köp enligt punkt 1 samt uppge mobilens IMEI-nummer. Köp och kvitto är en förutsättning för att delta i kampanjen.
 4. För att delta ska du vara en fysisk person som har fyllt 18 år och ha en adress i EU/EES-området. Du kan delta med ett (1) bidrag enligt punkt 1.

 

Behandling av personuppgifter

 1. Huawei ansvarar för hanteringen av personuppgifter i enlighet med lokala lagar.
 2. Huawei kommer att samla in och behandla de personuppgifter du lämnar om dig själv när du skickar in ditt bidrag. Detsamma gäller andra personuppgifter om dig, om du skulle skicka sådana till oss senare.
 3. Ändamålet med Huaweis behandling av dina personuppgifter är att utföra marknadsföringsaktiviteten av Huawei P20 och administrera utskick av Bluetooth-högtalare till deltagare.
 4. För att utföra aktiviteten som anges i punkt 7 kan vi sända dina personuppgifter till olika kategorier av behandlare så som logistik hanterare och Huawei distributör.
 5. Huawei ska behandla dina personuppgifter för ändamålen enligt punkt 7 enligt ditt samtycke.
 6. Om du inte lämnar ditt samtycke eller alla personuppgifter nödvändiga i web-formuläret, kan inte Huawei leverera Blutetooth-högtalare till dig.
 7. Dina personuppgifter lagras max i två månader efter kampanjen slutar.
 8. Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen från givande av samtycket till dess att samtycket återkallades.
 9. Det kommer inte att ske något automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, med avseende på personuppgifterna. Personuppgifterna lagras till dess att kampanjen är avslutad och för en tid om två (2) månader därefter, varefter uppgifterna raderas.
 10. Den vars personuppgifter har registrerats har rätt att hos Huawei begära besked om vilka personuppgifter som behandlas. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas samt i övrigt att personuppgifter raderas. Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av personuppgifter, att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. För dig vars personuppgifter behandlas har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som är tillsynsmyndighet ifråga om behandling av personuppgifter (www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se). För mer information kring personuppgiftshantering, kontakta oss via webbformulär: https://consumer.huawei.com/se/legal/privacy-policy/. Du kan när som helst också kontakta vår Data Protection Officer på dpo@huawei.com.

 

Kampanjens utformning

 1. Registrering kan endast göras via huawei-p20.com och endast under perioden 1 juli 2018 till 31 augusti 2018. Du når websidan också via Huaweis applikation HiCare som finns förinstallerad på våra telefoner, du måste vara inloggad med ditt Huawei-ID för att komma åt erbjudandet i applikationen. Har du inget Huawei-ID måste du registrera ett sådant. Bidrag som är ofullständiga eller som inte kommer inom angiven tid kommer inte att beaktas.
 2. Ingram Micro AB administrerar alla utskick av Bluetooth-högtalare.
 3. Efter registrering så skickas Bluetooth-högtalare per post till ditt närmaste utlämningsställe. Din order kan ta upp till 14 dagar att levereras från att den har lämnat vårt lager. Vid utebliven leverans eller frågor om logistik, vänligen kontakta se@huawei.com eller telefon 0046 (0)8 512 555 55 (Måndag-fredag 09.00-18.00).

 

Tvist och diskvalificering m.m.

 1. Huawei förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag ur kampanjen, utan att i förväg meddela individen i fråga. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller vid misstänkt fusk. Juryns beslut kan inte överklagas.
 2. Om det skulle uppkomma en oenighet angående villkorens innebörd, resultatet och/eller andra ärenden angående kampanjen kommer Huawei att överväga en väckt fråga och därefter meddela ett beslut.

 

 

 

Överlåtelse av rättigheter

 1. Du överlåter så långt det är möjligt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter, avseende bidraget till Huawei. Huawei har rätt att fritt bearbeta bidraget och att överlåta det på annan. För det fall att det inte är möjligt att överlåta samtliga immateriella rättigheter som hör samman med bidraget ger du Huawei en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri och överlåtbar licens att använda det inskickade materialet såsom Huawei finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge Huawei en sådan licens. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Huawei får använda bidraget, utan begräsning i tid, på valfritt sätt, dock endast inom Huaweis normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 

Kontakta oss

 1. Frågor med anledning av kampanjen kan skickas till se@huawei.com.